สภาสุขภาพอำเภอ กลไกขับเคลื่อน DHS จังหวัดสกลนคร

 

การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอจังหวัดสกลนคร ใช้วิธีการขับเคลื่อนผ่านสภาสุขภาพอำเภอโดยการนำทิศทางของนพ.ปรเมศร์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   ก่อนที่จะเป็นสภาสุขภาพอำเภอ การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเป็นไปตาม i) นโยบายจังหวัด คือ ให้เกิดกิจกรรมอำเภอท้าทายดำเนินการทุกอำเภอ ii) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข คือ ต่อยอดจากโครงการ Context Based Learning 4 อำเภอ และ iii) นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด คือ กิจกรรมสกลนครสร้างสุข   อีกทั้งมีนโยบายพัฒนาอำเภอต้นแบบซึ่งต่อยอดจากกิจกรรมอำเภอท้าทาย 

ด้วยปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น  ฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายเดียวไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาสุขภาพทุกมิติ  จึงมีการทบทวน วิเคราะห์  ใครบ้างที่มีหน้าที่ /บทบาท รับผิดชอบดูแลสุขภาพในระดับอำเภอ ทบทวนจาก พรบ.ลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ทำให้พบว่ามีภาคีเครือข่ายหลากหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพระดับอำเภอ  จึงก่อให้เกิด สภาสุขภาพอำเภอ   ที่ประกอบด้วยภาคีจากภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชนที่จะเป็นกลไกร่วมกันขับเคลื่อน การพัฒนาสุขภาพประชาชนในภาพรวมระดับอำเภอเพื่อนำสู่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   โดยมีหลักการที่ว่า สภาสุขภาพอำเภอ คือกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพในภาพรวมระดับอำเภอ โดยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ทั้ง ภาครัฐ  ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน  ได้ร่วมกันตัดสินใจ ในการพัฒนาสุขภาพได้มากขึ้น ในลักษณะของ เวทีสาธารณะ 

การจัดโครงสร้างคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอ   ผู้แทนภาครัฐ:  มหาดไทย  สาธารณสุข  วัฒนธรรม  เกษตรและสหกรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคท้องถิ่น: นายกเทศมนตรี  นายกอบต. ทุกแห่ง ผู้แทนภาคประชาชน: อสม.  ผู้สูงอายุผู้พิการ เยาวชน สตรี   ผู้ประกอบการร้านค้า สื่อวิทยุชุมชน   โดยมีนายอำเภอเป็นประธานสภา  สาธารณสุขอำเภอ เป็นเลขา   คณะทำงาน โดยมีประเด็นรูปธรรมงานที่มาจากการร่วมกันทำข้อตกลงร่วม(MOU)จำนวน 10 แผนงาน/โครงการภายในอำเภอตามสภาพบริบทของปัญหาในพื้นที่ คือ ด้านเมืองน่าอยู่/ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย/ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค/ การแพทย์พื้นบ้าน/ การจัดบริการปฐมภูมิเชิงรุก/ การป้องกันควบคุมโรไม่ติดต่อเรื้อรัง/ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง/ การส่งเสริมสุขภาพ/ การป้องกันยาเสพติด)

คณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอ  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอ (ทำแผนยุทธศาสตร์ ทำบันทึกความร่วมมือ :MOU  ประเมินผลงานรอบ 6 เดือน  สรุปผลงานรอบ 1 ปี และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ) ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ   จัดตั้งคณะกรรมการตามแผนงาน  สนับสนุนให้ภาคีต่างๆดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน  ประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือนและ สรุปผลการดำเนินงาน โดยผลที่เกิดจากดำเนินงานDHSผ่านสภาสุขภาพอำเภอ คือ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน, คปสอ.ติดดาว(บริหารจัดการได้ดี), ตัวชี้วัดที่กำหนดทุกเรื่องผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป, สกลนครรักษ์อนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  (ส้วม HAS, วัดส่งเสริมสุขภาพ, ตลาดสดน่าซื้อ, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, การบริหารการเงินการคลังที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการพัฒนาคน การทำงานร่วม การร่วมมือเรื่องทรัพยากรในการทำงานด้วยกลไกของสภาสุขภาพอำเภอ

การที่จะดูแลให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ปราศจากความทุกข์ยาก ภาคสาธารณสุขฝ่ายเดียวไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้  จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน  ฉะนั้นการจัดตั้งให้เกิดทีมงานจากทุกภาคส่วนที่สำคัญในพื้นที่   ให้มีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์ปัญหา ตัดสินใจดำเนินการแก้ไขและพัฒนาสุขภาพ โดยกำหนดรูปแบบวิธีการ   บทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน ผ่านการประชุมที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสามารถส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น


อ่าน 832 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขับเคลื่อน DHS จากอำเภอสู่ตำบล
 ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ชุมชนเมืองแก
 เครือข่ายสุขภาพอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ขยับการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 ชุมชนน้ำเกี๋ยน
 หนุนเสริมวิธีคิด DHS และพัฒนาคนด้วย DHML อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน