การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน

 
เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3 : การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน (continuity and coordinated care) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานใจ 1/2  ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่นำเสนอรูปธรรมงานในพื้นที่ที่สะท้อน การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่องและมีระบบการประสานงาน (continuity and coordinated care)
• โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล download PPT click
• โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายแพทย์อารีย์ นิสภนันท์ download PPT click
• โรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี  โดย นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังสี download PPT click
• โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดย แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงศ์ download PPT click

ร่วมสะท้อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มบทเรียนจากเวทีโดยทีมวิชาการ นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์ โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ และเครือข่ายสหวิชาชีพ (ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข  นักกายภาพบำบัด)

โรงพยาบาลสันทราย : หลักคิดและแนวทางการดูแลคนไข้ให้กลับสู่อ้อมกอดของคนรัก click  

FB : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) click


อ่าน 910 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การสานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อลดเสี่ยง ลดโรค
 พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่นและหมอครอบครัวเพื่อสุขภาวะชุมชน
 เวทีสุขภาพชุมชน “การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน”
 สพช.จับมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดอบรมการใช้เครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และชุมชน

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน