การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน

 
เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3 : การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน (continuity and coordinated care) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานใจ 1/2  ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่นำเสนอรูปธรรมงานในพื้นที่ที่สะท้อน การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่องและมีระบบการประสานงาน (continuity and coordinated care)
• โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล download PPT click
• โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายแพทย์อารีย์ นิสภนันท์ download PPT click
• โรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี  โดย นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังสี download PPT click
• โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดย แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงศ์ download PPT click

ร่วมสะท้อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มบทเรียนจากเวทีโดยทีมวิชาการ นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์ โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ และเครือข่ายสหวิชาชีพ (ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข  นักกายภาพบำบัด)

โรงพยาบาลสันทราย : หลักคิดและแนวทางการดูแลคนไข้ให้กลับสู่อ้อมกอดของคนรัก click  

FB : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) click


อ่าน 429 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559
 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”
 ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 นโยบาย “ผู้บริหารสธ...ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559
 พิมพ์ชื่อหัวข้อ

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน