ข่าว/กิจกรรม 1

 

อบรมพัฒนาศักยภาพทีมอำเภอและตำบลในการทำงานชุมชนท้องถิ่น ต.นาบัว จ.พิษณุโลก


สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพทีมอำเภอและตำบลในการทำงานชุมชนท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ใช้แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลนาบัวเป็นที่ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ โดยมีทีมวิทยากรจาก 11 สถาบันวิชาการเข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงกลุ่ม นำโดย แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยอาจารย์และนักวิชาการจากศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับทีมวิทยากรจากแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลนาบัว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นตัวแทนจาก 5 เครือข่ายบริการปฐมภูมิใน 3 จังหวัดของภาคเหนือตอนล่าง คือ พิษณุโลก สุโขทัย และตาก ทั้งพยาบาล เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล รวมกว่า 50 คน

 การอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรปฐมภูมิ ในกลุ่มเนื้อหาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาสมรรถนะหลักสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานกับชุมชนร่วมกัน พร้อมทั้งได้ทดลองร่างหลักสูตรการอบรมขึ้น แล้วจึงได้นำหลักสูตรดังกล่าวมาทดลองใช้ เพื่อปรับพัฒนาเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับการขยายผลในพื้นที่ต่อ โดยครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งแรก และจะมีการอบรมต่อเนื่องต่อไปในกลุ่มเป้าหมายเดิม โดยมีโจทย์ให้ลงไปศึกษาเรียนรู้ชุมชนของตนเอง แล้วจึงจะนัดหมายมาเรียนรู้ต่อ พร้อมนำเสนอสิ่งที่แต่ละจังหวัดได้ไปขยับขับเคลื่อนในชุมชนของตนเอง รวมทั้งกำลังจะนำหลักสูตรนี้ไปขยายผลต่อในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปผ่านกลไกเครือข่ายของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน โดยร่วมกับสถาบันทางวิชาการและสำนักงานหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่นั้นด้วย

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 970 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดการติดตาม | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | Link งานประเมินผล