รายงานประเมินผลที่เกี่ยวข้อง 2

 

ต้นทนต่อหน่วยบริการในหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิในศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) ปีงบประมาณ 2549 : กรณีศึกษา 6 จังหวัด

ในการศึกษาต้นทุนการบริการในศูนย์สุขภาพชุมชน 15 แห่งใน 6 จังหวัด ได้ดำเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการกระจายต้นทุนโดยตรง (Direct method)  ได้แบ่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน ออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และกำหนดกิจกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.งานบริหารงานทั่วไป (ประกอบด้วย งานบริหารในสำนักงาน,ประชุม งานบริหารนอกสำนักงาน, ประชุม และงานประกันสุขภาพ 2.งานรายงานทุกประเภท 3. งานรักษาพยาบาล ประกอบด้วย บริการรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) รวมทันตกรรมที่เป็นการรักษา และ home health care 4. บริการส่งเสริมป้องกันส่วนบุคคล(PP) ประกอบด้วย งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งาน EPI งานทันตกรรมป้องกัน งานสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียน บริการคัดกรองโรค และงานการเยี่ยมบ้าน 5.งานสาธารณสุขชุมชน ประกอบด้วย การพัฒนาแกนนำชุมชน งานสุขาภิบาล, ควบคุมโรค, อาชีวอนามัย งานคุ้มครองผู้บริโภค งานโภชนาการ งานโครงการพิเศษ  ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้การกระจายต้นทุนโดยตรง (Direct method)  

ดาวน์โหลด


อ่าน 852 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดการติดตาม | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | Link งานประเมินผล