เวทีครั้งที่ 10 พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด

 
photo  , 400x277 pixel , 63,377 bytes.

เสวนา พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์กร 5 ส. คือ สวรส. สปสช. สช. สสส. สธ. และ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เปิดพื้นที่เสวนา “ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด” ที่ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นเวทีนำบทเรียนดีๆ จากชุมชน ท้องถิ่น และภาควิชาการ มาร่วมพัฒนาแนวคิด จุดประกายการดำเนินงานสุขภาพชุมชนในประเด็นต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนให้เป็นพลังที่เข้มแข็งสำหรับการ พัฒนาประเทศจากฐานล่าง เปิดประเด็นโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งทีมวิทยากรมากมาย มีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 70 คน จากเครือข่ายที่ทำงานด้านยาเสพติด เครือข่ายวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพระดับชาติ เครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ นักวิชาการ และคนที่สนใจ


อ่าน 1245 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การติดตามสนับสนุนและสรุปบทเรียนแนวทางเพื่อการขยายผลศูนย์ต้นแบบฯ
 โครงการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายทีมหมอประจำครอบครัว
 ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ
 เวทีครั้งที่ 10 พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
 สรุปประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สรุปเนื้อหาเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(16จังหวัด)

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน