เวทีครั้งที่ 10 พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด

 
photo  , 400x277 pixel , 63,377 bytes.

เสวนา พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์กร 5 ส. คือ สวรส. สปสช. สช. สสส. สธ. และ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เปิดพื้นที่เสวนา “ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด” ที่ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นเวทีนำบทเรียนดีๆ จากชุมชน ท้องถิ่น และภาควิชาการ มาร่วมพัฒนาแนวคิด จุดประกายการดำเนินงานสุขภาพชุมชนในประเด็นต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนให้เป็นพลังที่เข้มแข็งสำหรับการ พัฒนาประเทศจากฐานล่าง เปิดประเด็นโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งทีมวิทยากรมากมาย มีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 70 คน จากเครือข่ายที่ทำงานด้านยาเสพติด เครือข่ายวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพระดับชาติ เครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ นักวิชาการ และคนที่สนใจ


อ่าน 1279 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สพช.จับมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดอบรมการใช้เครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 สรุป เวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน"
 ประชุมวิชาการ “เพิ่มประสิทธิผลการจัดการโรคเรื้อรัง”
 ประชุมวิชาการ "หมอกับการสร้างสังคมที่ดูแลคนทุกช่วงวัย "
 พิมพ์ชื่อหัวข้อ

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน