เกี่ยวกับแผนงาน

 

แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

 

ระหว่างปี 2553-2554 หน่วยงานรัฐด้านสุขภาพ ประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส.) และองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันกำหนดประเด็นการพัฒนาระบบสุขภาพในมิติ “สุขภาวะ” และพัฒนาเป็น แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ที่ทั้ง 6 องค์กรร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมลงทุน

 

แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี (2554-2558) มีวัตถุ ประสงค์หลัก เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันขององค์กรสุขภาพ (5 ส.) ในการศึกษา/ส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพของชุมชนในระดับตำบล/พื้นที่ รวมทั้งใช้องค์ความรู้และชุดประสบการณ์จากการดำเนินงานนี้ขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นหน่วยประสานงานกลาง และมีคณะกรรมการกำกับดูแลการทำงานรวม 2 คณะ 

แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  มีเป้าหมายเพื่อเสริมพลังอำนาจและความเข้มแข็งขอชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และก้าวสู่การเป็น “ชุมชนสุขภาวะ” โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ “ตำบลที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ทั่วประเทศ

กิจกรรมการดำเนินงานเน้นที่การจัดกระบวนการเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ อีกทั้งการต่อยอด แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในพื้นที่ ในการจัดการตนเองที่สร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนได้อย่างทั่วหน้า

4 ยุทธศาสตร์ดำเนินงานของแผนงาน 

 

 

กรอบแนวคิดการดำเนินงานของแผนงาน

 

เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 5105 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เกี่ยวกับแผนงาน
 โครงสร้าง
 บุคลากร

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน