โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน

 

 ชื่อโครงการ

   "โครงการวิจับระบบสุขภาพชุมชน" หัวหน้าโครงการ 

    ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญน์

 ทีมวิจัย

   
  ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญน์
  รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
  ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
  
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     


 
ระยะเวลาดำเนินงาน

    2553-2554


วัตถุประสงค์


  1.เพื่อศึกษา รูปแบบ วิธีการ ปัจจัย และกลไกที่ทำให้เกิดการจัดการเพื่อให้เกิดชุมชนเข้ม
  แข็งมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
  
   2.เพื่อวิเคราะห์เครื่องมือ(tool) และกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพของ

  ชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ
กับสุขภาพภายใต้สถานการณ์ของปัจจัยต่างๆที่

  เกี่ยวข้องได้
 แหล่งทุนสนับสนุน

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และองค์การอนามัยโลก รายงาน

   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ดาวโหลดรายงานฉบับเต็ม


อ่าน 3212 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap