แนะนำ มสพช.

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ปัจจุบันเปลี่ยนสถานภาพเป็น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ แต่วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการเป็นองค์กรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนยังเหมือนเดิม 

ก่อนหน้านี้ สพช. หรือ สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (Office of Community Based Health Care Research and Development) เป็นองค์กรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่สืบเนื่องมาจากบันทึกความร่วมมือในการจัดตั้งสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2552 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนมี (ชื่อเดิมสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน) มีพัฒนาการมาจากประสบการณ์กว่า 10 ปีของการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในลักษณะต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เริ่มจากงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบทในภูมิภาคต่างๆ การพัฒนาทีมบุคลากรสาธารณสุขทั้งด้านทัศนคติและทักษะการทำงาน การประสานเครือข่ายและจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขและการเงินการคลังของประเทศ และพัฒนาแนวทางดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ

วิสัยทัศน์  

เป็นองค์กรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

พันธกิจ

จัดการความรู้และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง

 กลไกการทำงาน   

สพช. มุ่งหวังพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนที่พึ่งตนเองได้และยั่งยืน ด้วยการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกการทำงาน ดังนี้  
 1. เป็นกลไกสร้าง Collective Wisdom
 2. เป็นกลไกกระตุ้นการพัฒนานโยบายและระบบบริการปฐมภูมิ (Policy and System Development)
 3. เป็นกลไกเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมสร้างพลังชุมชน (Learning Network and Empowerment)

ขอบเขตการทำงาน

1. ระบบสุขภาพชุมชน
 
2. ระบบสุขภาพระดับอำเภอ

3. ระบบเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ

4. นโยบายและกลไกสนับสนุน

บทบาทหน้าที่   

1. ติดตามและประเมินสถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง 
 
2. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือบูรณาการจากองค์ความรู้ที่มีอยู่
 
3. จัดการความรู้ รวบรวม สังเคราะห์ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนในประเด็นต่างๆ ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม

4. ร่วมมือ ประสานกับองค์กรการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย รวมทั้งร่วมกับสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

ผลผลิตการดำเนินการ 

 • ทีมให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา (Consulting) เรื่องระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน 
 •  
 • ชุดอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Building)
 •  
 • ชุดความรู้ เอกสารสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Management) 
 •  
 • งานวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
 •  
 • ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบ 
 •  
 • สถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิ ประจำทุก 2 ปี
 

   


 


 


อ่าน 2421 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บุคลากร
 แนะนำ มสพช.
 โครงสร้าง
 เส้นทางพัฒนา
 ติดต่อเรา

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap