คร้งที่ 4

 

เสวนา “ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ครั้งที่ 4
สถาบันวิชาการกับการขับเคลื่อนสุขภาพชุมชน


    
สพช. จัดเวทีเสวนา สถาบันวิชาการกับการขับเคลื่อนสุขภาพชุมชน นำเสนอบทเรียนการทำงานของมหาวิทยาลัยและภาควิชาการที่เข้าไปช่วยขับเคลื่อนงานสุขภาพในชุมชน โดยมี 2 ตัวอย่างของการทำงานที่ประสบความสำเร็จ มีรูปแบบแนวทางทีนำไปเรียนรู้ได้ คือ บทเรียนการขับเคลื่อน “1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด : อุตรดิตถ์โมเดล” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ บทเรียนการวิจัยและบริการเพื่อชุมชนกับสังคม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเติมเต็มจากเครือข่ายวิชาการ และเครือข่ายสุขภาพชุมชนจากหลายพื้นที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดเวทีเสวนาเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4 เรื่อง สถาบันวิชาการกับการขับเคลื่อนสุขภาพชุมชน เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการเสวนา และ แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
       มีการนำเสนอบทเรียนการทำงานขับเคลื่อนชุมชนจาก
2 สถาบัน คือ บทเรียนการขับเคลื่อน “ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด : อุตรดิตถ์โมเดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และอาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ บทเรียนการวิจัยและบริการเพื่อชุมชนกับสังคม โดยอาจารย์ ดร.ทศพร ทองเที่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเติมเต็มจากเครือข่ายวิชาการ อาทิ คณะสถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเครือข่ายสุขภาพชุมชนจากหลายพื้นที่ อาทิ ทีมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล ทีมโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี รวมผู้เข้าร่วมเสวนาราว 70 คน


ไฟล์สำหรับดาวโหลด
Download file1
Download file2
Download file3 

 


อ่าน 299 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน