รายงานสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ปี 2553

 

รายงานสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ปี 2553

รายงาน สถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ปี พ.. 2553 โดยสานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วัตถุประสงค์เพื่อการติดตาม ประเมินสถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในภาพรวมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และรวมทั้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการวางแผนระบบสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ

 

สถานการณ์ฉบับนี้ดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยได้เสนอให้เห็นถึงแนวโน้มทางนโยบาย และแผนการสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในด้านจานวนหน่วยบริการปฐมภูมิ สถานการณ์ด้านกาลังคนในหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายและงบประมาณ รวมถึงสถานการณ์ผลงาน และคุณภาพการดาเนินงานที่เป็นอยู่ของระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย

 

ดาวน์โหลด

 


อ่าน 962 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดการติดตาม | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | Link งานประเมินผล