ศักยภาพตำบลและประเด็นการวิจัยแ ละพัฒนา : ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 ชื่อโครงการ

   ศักยภาพตำบลและประเด็นการวิจัยและพัฒนา : ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีหัวหน้าโครงการ

 

ทีมวิจัย   วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

 ระยะเวลาดำเนินงาน

 
วัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพตำบลและประเด็นการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ตำบลตะกาดเง้าแหล่งทุนสนับสนุน

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดย
  ชุมชน เพื่อชุมชน สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล(สวพ.)  สภาการพยาบาลรายงาน

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)ดาวโหลดรายงานฉบับเต็ม

อ่าน 1424 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap