ข้อเสนอต่อการการเสริมพลังอำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค ์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพ ชุมชน

 

ข้อเสนอต่อการการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชมุชน 

โดย สำนักงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทย

 

กองทุนสุขภาพตำบล นับเป็นกลไกในการเสริมพลังอำนาจภาคท้องถิ่นและชุมชน และเพื่อให้กลไกนี้มีความเข้มแข็ง จึงจำเป็นต้องสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านมโนทัศน์และเป้าประสงค์ของกองทุนสุขภาพตำบล ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนท้องถิ้นเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างความตระหนักในการจัดการระบบข้อมูลการใช้ข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ระหว่างกองทุน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างแผนสุขภาพชุมชนและแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งทางส่วนกลางต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างมาก เพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายไม่ยุ่งยาก โดยหน่วยงานสาธารณสุขอำเภออาจเป็นกลไกหลักในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ การสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อันนำไปสู่การขับเคลื่อนความก้าวหน้า และต่อยอดปฏิบัติการกองทุนสุขภาพตำบลได้


อ่าน 1322 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap