การวิเคราะห์เครื่องมือและกระบว นการที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สุขภาพชุมชน

 ชื่อโครงการ

   "การวิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง"หัวหน้าโครงการ

 


ทีมวิจัย


  
   สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

 ระยะเวลาดำเนินงาน

   2554


วัตถุประสงค์


  
   วิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการสำหรับการประเมินสุขภาพชุมชนแหล่งทุนสนับสนุน

   แผนพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)รายงาน

   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)ดาวโหลดรายงานฉบับเต็ม


อ่าน 2041 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap