การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

 

ชื่อหนังสือ : การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award _ CUP & PCU)

รายละเอียด : 

เอกสารฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอแนวคิดหลักของ PCA บทเรียนการประเมินที่ผ่านมา และแนวทางเบื้องต้นของการขอรับการประเมิน รวมทั้งใบสมัครและข้อมูลประกอบการสมัคร ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการประเมินตนเองของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ


เป็นความจริงที่ว่า บริการสุขภาพที่ถอดจากเกณฑ์มาตรฐาน หรือ KPI อาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตและความจำเป็นด้านสุขภาพของคน ดังนั้น สิ่งที่เรากำลังทำร่วมกัน คือ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เริ่มต้นจากชีวิตคน ไปพร้อมๆ กับการพัฒนามาตรฐานบริการที่มีชีวิต และเป็นพลวัตร (Living standard) ซึ่งสามารถเติบโตไปพร้อมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง เพื่อทดแทนมาตรฐานที่แข็ง ตายตัว ที่เผชิญกันอยู่ เป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น แต่มีปลายทางที่สดใสรออยู่ นั่นก็คือ "งานได้ผล คนเป็นสุข" เป็นความสุขที่ยั่งยืนจากประสบการณ์จริงของคนทำงานในพื้นที่แล้วว่า "สุขทั้งผู้รับบริการ" และ "สุขทั้งผู้ให้บริการ"


ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจ และความพยายามของทีมงานพัฒนา PCA ที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

Download File : การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award _ CUP & PCU)


อ่าน 1341 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap