ภาค :
จังหวัด :
   งานวิจัยชุมชน 
โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน โดย ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์, รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์, ผศ.ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติ กรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   การวิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสุขภาพชุมชน 
รายงานการศึกษาการวิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสุขภาพชุมชน โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
   การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 
รายงานการศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
   ทบทวนแนวคิดการพัฒนาชุมชน 
การศึกษาการพัฒนาชุมชนในโลกยุคหลังสมัยใหม่ เป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์อันหลากหลาย เพื่อช่วงชิงการนิยามความหมายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการปรับตัวอย่างรู้เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
   เวทีเครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   
วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
    สรุป เวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน"   
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ประกอบด้วยเอกสาร 4 ส่วนดังนี้ (1.) สูจิบัตรงาน (2.) เอกสารประกอบ ห้องใหญ่ (3.) เอกสารประกอบ ห้องย่อย วันที่ 12 (4.) เอกสารประกอบ ห้องย่อย วันที่ 13
    เวทีสุขภาพชุมชน “การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน”   
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ ราชการแจ้ งวัฒนะ เวทีสุข ภาพชุ ม ชน “การเรี ย นรู้ สู่ ระบบการ พัฒนาสุขภาพชุมชนที่ย่ งยืน” เป็ นเวทีการสรุ ปบทเรี ยน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทางานในพืนที่
   Scenario ระบบสุขภาพชุมชน  
สพช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Scenario ระบบสุขภาพชุมชน เพื่อทำความเข้าใจร่วมเรื่องขอบเขตและเป้าหมายปลายทางของระบบสุขภาพชุมชน
   ประชุมทีมพี่เลี้ยง 
ประชุมทีมพี่เลี้ยงแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อทบทวนเป้าหมายของแผนงานและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน
    ประชุมทีมพี่เลียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเตรียมงานพื้นที่ต้นแบบ 
แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเตรียมทีมวิทยากรและทีมพื้นที่กรณีศึกษา “การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ เข้าใจ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ณ เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
   ประชุมทีมพี่เลียงภาคกลาง 
สพช. ประชุมทีมพี่เลี้ยงภาคกลางเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในโครงสร้างและบทบาทการทำงานร่วมของพี่เลี้ยงในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งออกแบบทิศทางการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วางกลไกการสนับสนุน เครื่องมือ และกลไกการจัดการเพื่อให้เกิดการยกระดับและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
   ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงาน  
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 2/2555

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน