กลไกการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ   
1. เครือข่ายทีมพี่เลี้ยง ประกอบ ด้วย เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาล, กรม/ กองวิชาการ และ อาจารย์มหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาศักยภาพใน 3 เรื่อง คือ กรอบแนวคิดระบบคุณภาพ, ระบบบริการปฐมภูมิ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Coaching)
   กระบวนการสร้างความเข้าใจในเรื่องระบบคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ในระยะแรกของการนำกรอบแนวคิด TQA/PMQA และมาตรฐานคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนั้น ประเด็นสำคัญคือการสร้างให้เกิดความเข้าใจแก่นหลักของการพัฒนาคุณภาพ มิใช่รายละเอียดรูปแบบกระบวนการ หรือเครื่องมือ จากการทดลองดำเนินการในระยะที่ผ่านมา พบว่าการที่จะสร้างความเข้าใจแก่แกนนำเครือข่าย เพื่อให้สามารถนำมาถ่ายทอดเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายต่อได้นั้น หากใช้การอบรมเพียงส่วนเดียว ร่วมกับการทำแบบฝีกหัด อาจไม่เพียงพอ
   ข้อเสนอต่อลักษณะองค์กรที่เป็นหน่วยประกันคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 
เนื่องจากหน่วยบริการปฐมภูมิมีจำนวนมาก กระจายทั่วประเทศ และมีความหลากหลายในด้านการจัดระบบบริการ ฉะนั้นกลไกที่จะพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิเหล่านี้ จึงต้องใช้องค์กรบริหาร และกลไกดำเนินงานที่มีอยู่แล้วเป็นโครงเริ่มต้นและพัฒนาจากโครงสร้างที่มีอยู่เดิม
   อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS-PCA)  
การเรียนรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS-PCA) ภายใต้โครงการ “การพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่ออำเภอสุขภาวะ”
    ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ   
สพช. และ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
    CUP มะค่า เปิดบ้านรับทีมทดลองเยี่ยมสำรวจ PCA ขั้น 4-5 แห่งแรกในประเทศ   
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คัดเลือก CUP มะค่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ทดลองเครื่องมือการเยี่ยมสำรวจระบบการให้รางวัล Primary Care Award แห่งแรกในประเทศ
   จัดการโรคเรื้อรังอย่างมีส่วนร่วม (ท่ามกลางข้อจากัด)  
อำเภอเดิมบางนางบวช เป็นอำเภอขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 14 ตาบล 121 หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนตาบล 10 แห่งเทศบาลตาบล 6 แห่ง มีประชากรประมาณ 74,330 คน
   คิดนอกกรอบสร้างกำลังคนสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่สนามชัยเขต  
“เด็กสร้าง ไม่รอฟ้าประทาน” คิดนอกกรอบสร้างกาลังคนสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่สนามชัยเขต
   ขึ้นเขาหรือลงห้วย...ก็ทำด้วยใจ 
CUP ทองผาภูมิกับหนึ่งทศวรรษการพัฒนาบริการปฐมภูมิในความขาดแคลน
   พลังภาคีและพันธมิตรเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 
เวียงชัยเป็นอำเภอขนาดเล็กตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 12 กม. การปกครองแบ่งเป็น 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน เทศบาลตำบล 1 แห่ง อบต. 5 แห่ง ประชากรทั้งหมด 46,359 คน
   ความเข้มแข็งหมู่บ้านสามขากับการจัดการด้านสุขภาพ 
“บ้านสามขา” ม.6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่ 152 หลังคาเรือน จำนวน 656 คน จากสภาพหมู่บ้านในอดีตที่การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก ความเจริญจากเขตเมืองยังเข้าไปไม่ถึง
   “สิงโตทอง” ต้นแบบชุมชนไร้พุงไร้โรค CUP บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 
เบาหวาน กับวิถีวัฒนธรรมอิสลาม ของชาวมุสลิม สิงโตทอง
   ระบบเยี่ยมบ้าน CUP ดอนพุด  
“เยี่ยมบ้าน ระบบเสริมคุณภาพบริการ ครบวงจร ปลอดภัย ไร้รอยต่อ” คปสอ.ดอนพุด จ.สระบุรี
   สายด่วน - Humanize Health Care Team เรื่องเล่า CUP วังน้ำเขียว  
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในภาวะโรคมะเร็งดูจะเป็นภาระที่หนักอึ้งของบุคลากรสาธารณสุขในยุคปัจจุบัน
   อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การทำงานชุมชนโดยยึดชุมชนเป็นฐานในการแก้ปัญหาและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2556 ณ ต.วิหารแดง อ.คลองเรือ จ.สระบุรี
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนทีมผู้หล่อเลี้ยง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนทีมผู้หล่อเลี้ยง

2-4 เมษายน 2555 ณ โรงแรมแพร่ทาวเวอร์ เวียงโกศัย

หน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์