คู่มือและชุดการฝึกอบรม   
คู่มือและชุดการฝึกอบรม "การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ"
   ชุดความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ชุดความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่่วยโรคเรื้อรัง (กรณีเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
    การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล 
การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
   ประสบการบริหารจัดการเครือข่าย 
ประสบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเมือง
   ประสบการณ์บริหารจัดการ 
ประสบการณ์บริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
   การศึกษาศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  
การศึกษาศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษา 8 จังหวัด
   การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิในศูนย์สุขภาพชุมชนปีงบประมาณ 2549 
การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิในศูนย์สุขภาพชุมชนปีงบประมาณ 2549 : กรณีศึกษา 6 จังหวัด
   การศึกษาศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมช  
การศึกษาศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษา 8 จังหวัด
   โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบบริการและทางเลือกการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในบริบทที่หลากหลาย   
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบบริการและทางเลือกการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในบริบทที่หลากหลาย
   โครงการศึกษาและพัฒนาระบบติดตามประเมินผลระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย  
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบติดตามประเมินผลระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
   โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ  
โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
   โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคลินิกเอกชนคู่สัญญาภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ  
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคลินิกเอกชนคู่สัญญาภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
   สรุปสังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง 
สรุปสังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง
   สรุปสังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตชนบท  
สรุปสังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตชนบท

หน้าแรก | งานวิจัย | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่| ฐานข้อมูล | ข่าว/กิจกรรม | Link การจัดการความรู้