รายงานสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ปี 2553 
รายงานสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ปี 2553
    การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 
การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวัด สำนักสงฆ์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   งานพัฒนาระบบติดตามประเมินสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิ (กรณีศึกษา 4 จังหวัด)  
งานพัฒนาระบบติดตามประเมินสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิ (กรณีศึกษา 4 จังหวัด)
   ชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
ชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ด้านงบประมาณ)
   เครื่องมือตัวชี้วัด 1 
เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด
   เครื่องมือตัวชี้วัด 2 
เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด
   เครื่องมือตัวชี้วัด 3 
เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด
   เครื่องมือตัวชี้วัด 4 
เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด เครื่องมือตัวชี้วัด
   ข่าว/กิจกรรม 1  
อบรมพัฒนาศักยภาพทีมอำเภอและตำบลในการทำงานชุมชนท้องถิ่น ต.นาบัว จ.พิษณุโลก
   รายงานประเมินผลที่เกี่ยวข้อง 1  
การพัฒนาและติดตามประเมินผลระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
   รายงานประเมินผลที่เกี่ยวข้อง 2 
ต้นทนต่อหน่วยบริการในหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิในศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) ปีงบประมาณ 2549 : กรณีศึกษา 6 จังหวัด
   วิจัยสังเคราะห์ความรู้ 1  
สังเคราะห์บทเรียนการทำงานชุมชน
   วิจัยสังเคราะห์ความรู้ 2 
การสังเคราะห์บทเรียนและพัฒนานโยบายรูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิตามบริบท

หน้าแรก | แนวคิดการติดตาม | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | Link งานประเมินผล