สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

by Admin @February,06 2012 15.36 ( IP : 202...202 ) | Tags : ดาวน์โหลด , สื่อเผยแพร่

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้ทำการรวบรวมเอกสารงานมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 - 20 มกราคม 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ กำหนดการ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารวิชาการและเอกสารประกอบการบรรยายในห้องย่อย โปสเตอร์  คำคม

รายการเอกสารงานมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2

โปสเตอร์ “มองมุมใหม่ จัดการใหม่ในระบบสุขภาพชุมชน

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

วันที่ 18 มกราคม 2555

 • สรุปย่อเนื้อหา : พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ“จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่ จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ” ดาวน์โหลด
 • เสวนามหกรรมสุขภาพเพื่อระบบสุขภาพชุมชน

          เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหา : มหกรรมสุขภาพเพื่อระบบสุขภาพชุมชน ดาวน์โหลด

 • เสวนาจากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่ : ความท้าทายในภาวะวิกฤติ

          เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหา : “จากความรู้สู่ระบบการจัดการใหม่: ความท้าทายในภาวะวิกฤติ” ดาวน์โหลด

 • เสวนาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน

          เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหา : การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ดาวน์โหลด

 • เสวนาจัดระบบงานอย่างไรในพื้นที่พิเศษ

          * คุณสุรัตน์ สุทธหลวง : รพ.สต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน ดาวน์โหลด

          * ทพ.ชัยทัต สุดเกตุ : รพ.สามเงา จ.ตาก ดาวน์โหลด

          * นพ.เดชา แซ่หลี : รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหา : จัดระบบงานอย่างไรในพื้นที่พิเศษ ดาวน์โหลด

 • บทเรียน New Systems and New Service Management การจัดการความท้าทายเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง

          เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ : "การจัดการความท้าทาย เครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง" ดาวน์โหลด

              * การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง จ.นครราชสีมา ดาวน์โหลด

              * บทความสรุปสังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ดาวน์โหลด

              เอกสารประกอบการบรรยาย

              * CUP พระปกเกล้า ดาวน์โหลด

              * CUP สมุทรปราการ ดาวน์โหลด

              * CUP เมืองย่า ดาวน์โหลด

              * CUP พระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด

              * CUP เมืองศรีสะเกษ ดาวน์โหลด

              * สุรปบทเรียนเครือข่าย CUP เมือง ดาวน์โหลด

              สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : การจัดการความท้าทายในเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง ดาวน์โหลด

 • กุญแจไขการจัดบริการต่อเนื่องในชุมชนอย่างยั่งยืน

          - เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด

          - เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ : กุญแจไขการจัดบริการต่อเนื่องในชุมชนอย่างยั่งยืน บทเรียนจากปฏิบัติการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการ ดาวน์โหลด

          - สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : กุญแจไขการจัดบริการต่อเนื่องในชุมชนอย่างยั่งยืน: บทเรียนจากการปฏิบัติการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการ ดาวน์โหลด

 • รัฐเอกชนผสานกำลังเพื่อบริการปฐมภูมิในบริบทเมือง

          * คุณธงชัย วิเศษบุปผา ดาวน์โหลด
          * นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ดาวน์โหลด
          * นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ดาวน์โหลด
          * นาวาอากาศเอก นพ.เฉลิมพร บุญสิริ ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : รัฐเอกชนผสานกำลังเพื่อบริการปฐมภูมิเขตเมือง ดาวน์โหลด

 • **การจัดการร่วมเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง : บทเรียนจากการพัฒนาผู้นำ CUP

          * หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ข ดาวน์โหลด
          * ผลที่ได้จากการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดาวน์โหลด
          * Competency และ การประยุกต์ใช้ ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : การจัดการร่วมเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง: บทเรียนจากการพัฒนาผู้นำ CUP ดาวน์โหลด

 • บทเรียนต่างประเทศสุ่การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในบริบทประเทศไทย

  • เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ : บริการปฐมภูมิกับหมอที่อยู่คู่ชุมชนในบริบทนานาชาติ ดาวน์โหลด
  • บทเรียนต่างประเทศสู่...การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในบริบทประเทศไทย ออสเตรเลีย นอร์เวย์ - เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ เยอรมัน-เช็ก ดาวน์โหลด
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (สม.) หลักสูตรตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สปสช. มูลนิธิแพทย์ชนบท และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด
  • Australian Health Care System and Division of General Practice ดาวน์โหลด
  • บทเรียนจากต่างประเทศ ดาวน์โหลด
  • Health Care System ดาวน์โหลด
  • ระบบบริการปฐมภูมิเดนมาร์กกับไทย ดาวน์โหลด
  • ประสบการณ์ดูงานต่างประเทศ ดาวน์โหลด
  • บทเรียนประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐเช็ก ดาวน์โหลด
  • สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : เวทีโต๊ะกลม รู้เขาเพื่อพัฒนาเรา บทเรียนต่างประเทศสู่การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในบริบทประเทศไทย ดาวน์โหลด
 • ทางเลือกทางรอด การอภิบาลระบบบริการปฐมภูมิ : บทเรียนการกระจายอำนาจ

          เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ : บทเรียนการกระจายอำนาจในระบบบริการปฐมภูมิ  ดาวน์โหลด

          * System Governance for Primary Care ดาวน์โหลด

          * ประเมินผลการถ่ายโอน สอ. เมื่อผ่านไปสี่ปี ดาวน์โหลด

          * ทางเลือก ทางรอด การอภิบาลระบบบริการปฐมภูมิ : บทเรียนการกระจายอำนาจ

                    - ประภาส จเรประพาฬ : เทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลด

                    - พรทิพย์ มิ่งมณเฑียร : อบต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : “ทางเลือก ทางรอด การอภิบาลระบบปฐมภูมิ: บทเรียนการกระจายอำนาจ” ดาวน์โหลด

 • Skill Building Workshop “เสริมทักษะจิตวิทยาในการจัดการ ภายใต้ภาวะวิกฤต-เริ่มได้ในครอบครัว”

          เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ

          - Skill Building Workshop “เสริมทักษะจิตวิทยาในการจัดการ ภายใต้ภาวะวิกฤต-เริ่มได้ในครอบครัว ดาวน์โหลด

          - น้ำท่วมจริง น้ำท่วมใจ น้ำท่วมจอ : บทเรียนทรงคุณค่าแก่พ่อแม่ ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : เสริมทักษะจิตวิทยาในการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต-เริ่มได้ในครอบครัว ดาวน์โหลด


วันที่ 19 มกราคม 2555

 • เครือข่ายความช่วยเหลือในวิกฤติอุทกภัย : กรณีการจัดการโดยจิตอาสาและประชาสังคม

          * เครือข่ายภาคประชาชนช่วยอุทกภัย นครสวรรค์ ดาวน์โหลด

          * ศูนย์ประสานจัดการความรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติ (ศจภ.) ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : เครือข่ายความช่วยเหลือในวิกฤติอุทกภัย กรณีการจัดการโดยจิตอาสาและประชาสังคม ดาวน์โหลด

 • พลังวิชาการผสานพลังชุมชน : ดุลยภาพของการเสริมสร้างการจัดการชุมชน

          * ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ดาวน์โหลด

          * เศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด

          * บทเรียนการขับเคลื่อนขบวนการประชาคมสุขภาวะในพื้นที่เมือง ดาวน์โหลด

          * สรุปบทเรียนจาก โครงการ หมออาสา...มาหานะเธอ ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : พลังวิชาการผสานพลังชุมชน: ดุลยภาพของการเสริมสร้างการจัดการชุมชน ดาวน์โหลด

 • สร้างปัญญา พัฒนาความรู้และเครือข่ายอย่างไรให้ชุมชนแกร่งกล้า

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : สร้างปัญญา พัฒนาความรู้และเครือข่ายอย่างไรให้ชุมชนแกร่งกล้า ดาวน์โหลด

 • เรียนรู้จากบทเรียน : ยุทธวิธีดำเนินงานของเครือข่ายเพื่อลดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ สารเสพติด

          เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ : เรียนรู้จากบทเรียน:ยุทธวิธีดำเนินงานของเครือข่ายเพื่อลดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ สารเสพติด ดาวน์โหลด

          * การงดบุหรี่

                    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการแก้ปัญหายาสูบระดับชุมชน ดาวน์โหลด

                    - แนวทางการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดาวน์โหลด

          * การต่อต้านยาเสพติดและเหล้า

                    - เส้นทาง 20 ปี ที่น้ำเกี๋ยน ชุมชนเรียนรู้ต่อสู้ปัญหายาเสพติด - เหล้า ดาวน์โหลด

          * การป้องกันและลดอุบัติเหตุ

                    - คน 3 วัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ดาวน์โหลด

                    - โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดาวน์โหลด

 • การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเยาวชน : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

          เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ : การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเยาวชน : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดาวน์โหลด

          * เสริมสร้างสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดาวน์โหลด

          * โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.สูงเนิน ดาวน์โหลด

          * แนวทางปฏิบัติ การบริการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น < 20 ปี และหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม รพ.สูงเนิน ดาวน์โหลด

          * วัยรุ่นกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องเพศในชุมชน ดาวน์โหลด

          * โรงเรียนพ่อแม่เพื่อการสื่อสารเรื่องเพศและเครือข่ายพ่อแม่อาสาในชุมชน จ.อุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเยาวชน: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดาวน์โหลด

 • Tools and Tips for Family Practice

          เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : เครื่องมืออย่างง่าย ในการดูแลสุขภาพแบบเวชปฎิบัติครอบครัว ดาวน์โหลด

 • กลยุทธ์การเชื่อมย้อยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่าย : บทเรียนจาก CUP ชนบท

          เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ : กลยุทธ์การเชื่อมร้อย บริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายบทเรียนจาก CUP ชนบท ดาวน์โหลด

          * CUP วังจันทร์ กับการทำงานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ดาวน์โหลด

          * การเชื่อมร้อยบริการจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน รพ.สต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ดาวน์โหลด

          * บทบาทของโรงพยาบาลชุมชนกับการขับเคลื่อนปฐมภูมิ รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ดาวน์โหลด

          * ฝ่าวิกฤติกำลังคนด้านสุขภาพ อ.สนามชัยเขต ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : กลยุทธ์การเชื่อมร้อยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่าย: บทเรียนจาก CUP ชนบท ดาวน์โหลด

 • เวทีโต๊ะกลม การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการ

          เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอนโยบายด้านการจัดการ ดาวน์โหลด

          * งานปฐมภูมิปี 54 : นพ.นิทัศน์ รายยวา ดาวน์โหลด

          * นโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลด

          * ข้อเสนอของชมรมแพทย์ชนบท ดาวน์โหลด

          * ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมเวทีโต๊ะกลม ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง: ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการ ดาวน์โหลด

 • สู่สุขภาพดีด้วยวิถีชุมชน : การพัฒนาสุขภาพด้วยต้นทุนเดิม

          เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด

 • การจัดการเพื่อสร้างคน สร้างทีม : บทเรียนจากการคิดนอกกรอบ

          * ประสบการณ์นำ CBL พัฒนากำลังคนใน รพ.สต. ดาวน์โหลด

          * การศึกษาเชิงคุณภาพกับการทำงานสาธารณสุขแนวใหม่ ดาวน์โหลด

 • น้ำท่วม : พลังภาคีเครือข่ายการจัดการเพื่อเยียวยาและฟื้นฟู

          * การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม การเตรียมการในระดับอำเภอ ดาวน์โหลด

          * บรรยายสรุป การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย "เขต 10 อาสาเยียวยาอยุธยา" ทีมนักสุขภาพครอบครัว อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ดาวน์โหลด

          * การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา : ทีม สสอ.บุ่งคล้า ดาวน์โหลด

          * รูปแบบการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย จังหวัดพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 ดาวน์โหลด

          * โครงการ นสค. เขต 10 อาสาเยียวยา จ.พระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด

          * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด

          * สาธารณสุขอาสา เยียวยาด้วยใจ ดาวน์โหลด

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพปฐมภูมิภายใต้กลไกและบริบทที่หลากหลาย

          เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ : การพัฒนาระบบคุณภาพปฐมภูมิ ดาวน์โหลด

          * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ดาวน์โหลด

          * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ดาวน์โหลด

          * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : การพัฒนาระบบคุณภาพปฐมภูมิภายใต้กลไกและบริบทที่หลากหลาย ดาวน์โหลด

 • นโยบายสาธารณะ (Public Policy) : เครื่องมือการขับเคลื่อนสุขภาพชุมชน

          เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ : นโยบายสาธารณะ : เครื่องมือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน ดาวน์โหลด

          * EQ กับพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น ดาวน์โหลด

          * สงขลาพอเพียง ดาวน์โหลด

          * รวมพลังสุขภาวะวัยเจริญพันธุ์ เด็ก เยาวชน คนหนองม่วง ลพบุรี ดาวน์โหลด

          สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : นโยบายสาธารณะ: เครื่องมือการขับเคลื่อนสุขภาพชุมชน ดาวน์โหลด

 • สร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
  • เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ : เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ดาวน์โหลด
  • สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ
  • สร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน: เครื่องมือภายนอกชุมชน ดาวน์โหลด
  • สร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เครื่องมือภายนอกชุมชน ผ่านวิถีชีวิตและโอกาส ดาวน์โหลด
  • การจัดการและใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศในระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน
  • สรุปย่อเนื้อหาห้องวิชาการ : การจัดการและใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศในระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ดาวน์โหลด

วันที่ 20 มกราคม 2555

 • สรุปสาระสำคัญ ข้อเสนอ ทิศทาง และโอกาสพัฒนาในอนาคต โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ดาวน์โหลด
 • Wrap up สาระสำคัญจากการประชุมและข้อเสนอทิศทางและโอกาสพัฒนาในอนาคต ดาวน์โหลด
 • บรรยายพิเศษการจัดการระบบสุขภาพชุมชน โดย นพ.ประเวศ วะสี ดาวน์โหลด
 • สรุปย่อจากการบรรยาย : การบรรยายพิเศษการจัดการระบบสุขภาพชุมชน ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอลาน ICT

แสดงความคิดเห็น

« 8562
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง