เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559

 

เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559

“ระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง:  People-Centered Health Care”

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

................................................................................

download สูจิบัตรการประชุม click

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559

08.00 - 08.55

ลงทะเบียน

09.00 - 09.05

กล่าวรายงาน โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

09.05 - 09.45

กล่าวเปิด โดย พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

09.45 - 10.30

ปาฐกถาพิเศษ ระบบสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ บนฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี click

10.30 - 12.00

Grand Ballroom

เสวนา “สุขภาพอำเภอที่ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดย

- ผู้ใหญ่ชาติชาย เหลืองเจริญ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนบ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ ประธานชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว click

- คุณพันธุ์ชัย วัฒนชัย ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ click

- นพ.ชูชัย ศรชำนิ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ click

- คุณสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย click

- นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ                     

ดำเนินรายการโดย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

12.00 -13.00

ชมนิทรรศการ ลานกิจกรรม อาหารกลางวัน

- การดูแลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง click

- แนวคิด หลักการเพื่อการดูแลแบบองค์รวม และการจัดการองค์กร ระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ และมีประสิทธิภาพposter 1 click    poster 2 click   poster 3 click 

- บทเรียนการบริหารจัดการเครือข่าย

  *  เครือข่ายสุขภาพอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาclick 

  *  เครือข่ายสุขภาพอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่click 

  *  เครือข่ายสุขภาพอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่click 

  * เครือข่ายสุขภาพอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร click

- การจัดระบบบริการเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน

  *  เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี click 

  *  เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ click  

  *  เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย click 

- การจัดระบบบริการด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิต

  *  เครือข่ายสุขภาพอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย click  

   *  เครือข่ายสุขภาพอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย click  

- การจัดระบบบริการสำหรับเยาวชนในชุมชน

  *  เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ click 

- การบริหารจัดการเครือข่าย

  * องค์ประกอบของเครือข่าย click 

  *  ฐานคิดและกระบวนการ ภาคีเชื่อมโยงการทำงานและการประสานความร่วมมือบนฐานความสัมพันธ์ click 

  *  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน click 

- การมีส่วนร่วม

  * ใครร่วม? ร่วมอะไร?ร่วมอย่างไร? click 

  * การสร้างการมีส่วนร่วม ระยะการมีส่วนร่วม (ระยะเริ่มแรก->)click 

  *  เงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาการมีส่วนร่วม click 


13.00 -16.30

ห้องย่อยวิชาการ การจัดการระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Miracle Grand A

บทเรียนการจัดการที่เสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย

วิทยากรพื้นที่

- นพ.สมชาย พรหมจักร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร click

- นพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี click

- คุณปิยะศักดิ์ คำสีลา ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

- คุณจีรนันท์ วงศ์มา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ click

- อาจารย์มานพ ตันสุภายน ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ click

- คุณภธิรา กิตติเดชานันท์นักสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา

วิทยากรส่วนกลาง

- ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

- ทพญ.กันยา บุญธรรม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

Miracle Grand B

บทเรียนการจัดบริการปฐมภูมิโดยท้องถิ่นและเอกชน

วิทยากรพื้นที่

- คุณชิษณุพงศ์ สุวรรณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

- คุณรุ่งนภา ทับหนองฮี โรงพยาบาลเมืองพัทยา จังหวังชลบุรี click

- ร.อ.ท.(ญ)พรนภา โชคไทย ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี click

- คุณขวัญใจ แจ่มทิม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี click

- คุณบัณฑิต ตั้งเผชิญดี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี click

- คุณมลฑล มานิต ผู้บริหารเครือข่ายมิตรไมตรีคลินิก click

- นพ.พุฒิพัฒน์ โชติวิทยาพงษ์ สหคลินิกตลาดบัวคลินิกชุมชนอบอุ่น ในเครือข่ายโรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดช

ดำเนินรายการโดย คุณจุฬาดา สุขุมาลวรรณ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วิทยากรส่วนกลาง

- ผศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- นพ.ชูชัย ศรชำนิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Miracle Grand C

บทเรียนการพัฒนา อสม.ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ในการบูรณาการงานเหล้า บุหรี่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน) click

วิทยากรส่วนกลาง

- คุณคำรณ  นิ่มอนงค์ ผู้ประสานงานโครงการ จ.สมุทรสงคราม

- คุณกชกร  ชิณะวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการ จ.ลำพูน

- คุณยุทธนา วงศ์โสภา ผู้ประสานงานโครงการ จ.เลย

- คุณศักรินทร์  ซาเสน  ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จ.หนองบัวลำภู

- คุณธีระวัฒน์  แดงกะเปา ผู้ประสานงานโครงการ จ.นครศรีธรรมราช

- คุณชิษนุวัฒน์  มณีศรีขำ ผู้ประสานงานโครงการภาคกลาง

- คุณชีวัน  ขันธรรม ผู้ประสานงานโครงการภาคเหนือ

- คุณปวีณา  ราชสีห์  เจ้าหน้าที่มูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ

วิทยากรพื้นที่

กลุ่ม 1(คุณสำรวย  ทองจันทร์ จังหวัดเลย คุณนันทา รอดสะใภ้ จังหวัดสมุทรสงคราม

คุณอภิชาต  แก้วมะโน จังหวัดลำปาง คุณนงลักษณ์  ชูศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช)

กลุ่มที่ 2(คุณพ่อลังสิทธิ์ สมเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภูคุณบุญเพ็ง  แซ่ตั้น จังหวัดนครปฐม

คุณอภิชญา  แก้วมณีแสง จังหวัดลำพูน คุณวันนิภา  ศิริบัตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

กลุ่มที่ 3(คุณฉวีวรรณ พงษ์วิเศษ จังหวัดศรีษะเกษ คุณสมคิด  คชสาร จังหวัดสิงห์บุรี คุณศรีรัตน์ เขียวงาม จังหวัดลำปาง คุณปาณิศา  จรียานุวัฒน์ จังหวัดสตูล)

ดำเนินรายการโดย คุณภัทรา  มาน้อย ผู้ประสานงานโครงการจังหวัดลำปาง และ คุณสุภาพรรณ  ไกรฤกษ์  ผู้ประสานงานโครงการจังหวัดเชียงใหม่

Boardroom

บทเรียนการจัดบริการที่เสริมการดูแลตนเองของประชาชน

ทีมโรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

- คุณสุชญา ต้นประสงค์ โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

- คุณวีรพันธ์ มีหนู โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ทีมโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

- คุณกรรณิการ์  สุจริตจันทร์  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

- คุณสุรีย์ทิพย์   ลี้สกุล  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

- คุณสมยศ  แสวงสุข  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

- คุณนภาพร  สันทบ  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทีมอำเภอไทยเจริญ

- คุณณรรฐิยา ผลขาว รพ.สต. หนองคูน้อย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ดำเนินรายการโดย พญ.ดวงดาว ศรียากูล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วิทยากรส่วนกลาง

- พญ. อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

- อาจารย์กิตติพงศ์ พลเสน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลานกิจกรรม

บทเรียนงานสร้างสุขภาพที่มากกว่าการจัดการโรค

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (งานอนามัยเจริญพันธุ์)

วิทยากร :

- คุณเอกกมล  สำลีรัตน์ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

- คุณศิริวัฒนา  ตั้งสมสุข โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

- คุณปัณนพ  ตินมณีพร อสม.ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (ลด ละ เลิกสุราในชุมชน) click

วิทยากร :    

- ภญ.มัทนา  สมบัติวัฒนาเวศ โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

- คุณสุจิรัชยา  ทองทา โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

- คุณมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

- คุณศุภัชกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร(เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย) click 

- คุณมุทิตา ปัญติ โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

- คุณเสาวลักษณ์ ศรีวงษ์สา เลขานายก อบต.วังโมกข์ จังหวัดพิจิตร

- คุณพานทอง โตเมฆ ประธานสภา อบต.บ้านนา จังหวัดพิจิตร

- คุณชัย  มาลิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มเครือข่ายอินทรีย์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ไพศาล เจียนศิริจินดา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข

วิทยากรส่วนกลาง

- นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

- ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

08.00 - 08.55

ลงทะเบียน

09.00 - 12.00

ห้องย่อยวิชาการ การจัดการระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Miracle Grand A

การสร้างคนเพื่อหนุนเสริมการมีส่วนร่วม

วิทยากรพื้นที่

- คุณวรรณนภา พุทธจันทึก อาสาสมัครชุมชนอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา click

- คุณชวนพิศ ศิริไพบูลย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี click

- นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- นพ.วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

- นพ.พนา พงศ์ชำนะภัย  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ดำเนินรายการโดย ดร.อลิสา ศิริเวชสุนทร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

วิทยากรส่วนกลาง

- ดร.นพ.ฑินกร โนรี สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

- ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น click

Miracle Grand B

“Primary  Care Cluster Management”

วิทยากรพื้นที่
* นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร click
* พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นclick
* พญ.ดวงดาว ศรียากูล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ click 
* พญ.เอื้อมพา กาญจนรังสิชัย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์click 

วิทยากรส่วนกลาง

* นพ.ธีรวัฒน์ กรศิลป นักวิชาการอิสระ
* ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
* ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขclick 

วิทยากรหลัก
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

ภาพกิจกรรม ห้องย่อย “Primary Care Cluster Management” click 
 

Miracle Grand C

บทเรียนการใช้งานวิจัยเพื่อการจัดการพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ (โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ในการบูรณาการงานเหล้า บุหรี่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน)

วิทยากรส่วนกลาง

- คุณชิษนุวัฒน์  มณีศรีขำ ผู้ประสานงานโครงการภาคกลาง

- คุณคำรณ  นิ่มอนงค์ ผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดสมุทรสงคราม

- คุณสมพงษ์ หลีเคราะห์ ผู้ประสานงานโครงการภาคใต้

- คุณภาสกร  บัวศรี ผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดหนองบัวลำภู

- คุณศักรินทร์  ซาเสน ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดหนองบัวลำภู

- คุณธีระวัฒน์  แดงกะเปา ผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- คุณยุทธนา วงศ์โสภา ผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดเลย

วิทยากรพื้นที่

กลุ่ม 1(คุณเปรมยุดา  พัฒชนะ โรงพยาบาลสตูล คุณสุพรรณ  ดุรงติณชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณเดือน ฉลาดดี อบต.โนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู)

กลุ่ม 2(คุณอภิชาต  แก้วมะโน จังหวัดลำปาง คุณบุญเหลือ  ดีอ้น  จังหวัดสิงห์บุรี คุณรชตศุภ โกศล จังหวัดอุบลราชธานี)

กลุ่ม 3(คุณสุพจน์ วังเวียง จังหวัดลำพูนคุณจำเริญ เต็มดวง จังหวัดศรีสะเกษ คุณพิสมัย สิงคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

- รศ.ดร.สุจินต์  สิมารักษ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

- รศ.ดร.กาญจนา  แก้วเทพ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

- ดร.นพ.บัณฑิต  ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- ผศ.พิเศษ กาญจนา ทองทั่ว มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

ดำเนินรายการโดย คุณประมวล  ดวงนิล ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดศรีสะเกษ และ คุณปราณี  ระงับภัย ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดศรีสะเกษ

Boardroom

บทเรียนการยกระดับและขยายผล

- คุณศศิธร อุตสาหกิจ โรงพยาบาลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย click

- คุณชนบท บัวหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี click

- คุณสถาพร จิรฐาชฎายุ มูลนิธิเพื่อคนไทย click

  * โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ click

- คุณสินี จักรธรานนท์ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) click

  * กระบวนการและเครื่องมือที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสังคมขยายผลกระทบทางสังคม (scaling) click

  * model เพื่อการขยายงาน สำหรับองค์กรภาคสังคม click

  * องค์กรของเราเหมาะกับโปรแกรมไหน? click

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เดชาติวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลานกิจกรรม

เครื่องมือเสริมพลังการทำงานระบบสุขภาพ

* การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ นพ.สมชาติ สุจริตรังษี และทีมงานโรงพยาบาลดอนพุด  จังหวัดสระบุรี click

* การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน คุณศิวิไล  บรรเทาทุกข์ โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และคุณบุญนะ ลิมกุล สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม click

* แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง ดร.ทรงยศ คำชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ click

* ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ นพ.จรัส สิงห์แก้ว โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ คุณบงกช บุญฟู  โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ คุณนันทวรรณ ไชยคำวัง  โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณภัทรา  มาน้อยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำปาง และ คุณชีวัน ขันธรรม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วิทยากรส่วนกลาง ดร.สุรศักดิ์ อธิคมานนท์วิทยาลัยราชชนนีชัยนาท จังหวัดชัยนาท

12.00 - 13.00

ชมนิทรรศการ ลานกิจกรรม อาหารกลางวัน

13.00 - 13.10

ประมวลภาพงาน

 

13.10 - 14.00

สรุปสาระการประชุมวิชาการ โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

 

14.00 - 14.30

ปาฐกถาพิเศษ "พลังชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ"

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

 

14.30 - 15.00

พลังเครือข่ายวิชาชีพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม click

· ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

· ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

· มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

· สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย

· สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

· ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

· ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

· สภาเภสัชกรรม

· กลุ่มเภสัชกรครอบครัว ภายใต้สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

· สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

· ชมรมเภสัชกรปฐมภูมิ

· เครือข่ายวิชาชีพทันตกรรมปฐมภูมิ

· ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

· มูลนิธิแพทย์ชนบท

· กระทรวงสาธารณสุข

· สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

· สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

· สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

· มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

 

 

บรรยากาศพิธีปิด click

 อ่าน 1366 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภออย่างมีส่วนร่วม
 สรุปประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สรุปเนื้อหาเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(16จังหวัด)
 เวทีประชุมวิชาการ “การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ”
 ประชุมทีมแกนนำเพื่อสรุปสังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการฯ
 ประชุมเครือข่ายอำเภอสุขภาพดี เขต 2 พิษณุโลก

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน