ส่องเงื่อนไขลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม และเอกสารที่ใช้ลงทะเบียน

ใครลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมได้บ้าง 2024/2567

ปี 2024/2567 นี้หากใครที่ว่างงานหรือตกงานไม่มีงานทำ ถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวจู่ ๆ ก็กลายเป็นคนว่างงานซะงั้นแล้วแบบนี้เราจะมีสิทธิได้รับชดเชยเงินว่างงานประกันสังคมหรือไม่ จากกรณีที่เราตกงานหรือถูกเลิกจ้างเราไปเช็คเงื่อนไขหลักเกณฑ์สำหรับคนว่างงานที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้างกันว่าเราเป็นผู้เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์เพื่อลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมได้หรือไม่ไปดูกัน สำหรับคนว่างงานที่จะลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมเพื่อรับเงินชดเชยได้ต้องเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้
1. เป็นผู้ประกันตนที่ได้จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน และการว่างงานนั้นเกิดจากการถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างงานตามกำหนดโดยต้องไม่มีความผิดตามกฎหมาย
2. ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ว่างงาน
3. เป็นคนว่างงานที่มีความสามารถในการทำงานและพร้อมทำงานที่เหมาะสมตามที่ได้จัดหาให้
4. คนว่างงานต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
5. คนว่างงานต้องรายงานตัวว่างงานประกันสังคมที่สำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
6. ไม่เป็นคนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
7. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39
และที่สำคัญสำหรับคนว่างงานที่จะลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมเพื่อรับเงินชดเชยได้ต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีที่ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดทางอาญาโดยมีเจตนาต่อนายจ้างหรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายและฝ่าฝืนข้อบังคับกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง ตลอดจนละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควรติดต่อกันนาน 7 วัน ทำการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรงและได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

ช่องทางและขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์

หลังจากที่เราได้เช็คดูแล้วว่าเป็นคนที่มีสิทธิได้รับชดเชยเงินว่างงานประกันสังคมแล้วเราสามารถที่จะลงทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมได้จากช่องทางใดได้บ้างไปดูกัน สำหรับช่องทางในการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมในปี 2567/2024 นี้สามารถที่จะลงทะเบียนว่างงานรับเงินชดเชยได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งก็มีอยู่ทุกพื้นที่ในทุกจังหวัดโดยสามารถจะไปลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมที่ใกล้บ้านภูมิลำเนาของตัวเอง และอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายและสะดวกสามารถที่จะขึ้นทะเบียนว่างงานได้ทุกที่ทุกเวลานั้นก็คือการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ซึ่งวิธีลงทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมทางออนไลน์นี้สำนักงานจัดหางานได้พัฒนาระบบการทำงานออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ให้กับคนทำงานได้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นเอง โดยวิธีและขั้นตอนในการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมนั้นก็เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th หลังจากนั้นทำการลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อเข้าระบบก่อนตามขั้นตอน หลังจากนั้นนำรหัส ID และ password มาเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ในลำดับต่อไปตามขั้นตอน เพียงเท่านี้ก็ลงทะเบียนได้อย่างง่ายสะดวกรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลาแล้ว

เอกสารลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมใช้อะไรบ้าง

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมในปี 2567/2024นี้มีเอกสารที่ต้องใช้อะไรบ้างกันบ้างไปดูกันเลย สำหรับเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมเพื่อจะได้รับชดเชยเงินว่างงานประกันสังคมซึ่งก็มีเอกสารดังนี้
1. แบบฟอร์ม สปส. 2-01/7 ใบคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีที่ว่างงาน
2. บัตรจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ซึ่งต้องเป็นรูปถ่ายที่ไม่เกิน 6 เดือน
4. หนังสือหรือคำสั่งแจ้งให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
5. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาการแจ้งการลาออก (สปส.6-09) หากไม่มีสำเนาก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนว่างงานได้
6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ซึ่งก็สามารถที่จะใช้ได้หลายธนาคารด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และที่สำคัญชื่อผู้ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมกับชื่อในหน้าบัญชีนั้นต้องเป็นชื่อเดียวกันด้วยนะไม่งั้นจะทำให้เสียเวลาในการกลับมาแก้ไขและทำให้ได้รับชดเชยเงินว่างงานประกันสังคมช้าไปอีกแน่นอน

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกรณีคนว่างงาน

หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารพร้อมกับการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2567/2024 นี้เราไปเช็คเงินว่างงานประกันสังคมว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าไหร่อย่างไร และหลังจากที่ลงทะเบียนว่างงานกี่วันได้เงินไปดูกันเลย สำหรับคนว่างงานที่ได้ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมไปเรียบร้อยแล้ว หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีอย่างช้าที่สุดภายในไม่เกิน 15 วัน และจะได้รับเงินทดแทนกรณีถูกเลิกจ้างระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วันในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง หากลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมเป็นกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างงานตามกำหนดระยะเวลาก็จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วันในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยการคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และหากสิ้นสุดของความเป็นผู้ประกันตนก็ยังสามารถที่จะได้รับสิทธิต่อไปอีกถึง 6 เดือนด้วยกัน และหากตกงานภายใน 1 ปีปฏิทินเกินกว่า 1 ครั้งก็ยังได้รับสิทธิชดเชยเงินว่างงานประกันสังคมเช่นกัน ทั้งนี้จะต้องได้จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานโดยกรณีถูกเลิกจ้างก็ได้รับรวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่หากกรณีลาออกหรือสิ้นสุดการจ้างงานตามกำหนดระยะเวลาก็จะได้รับรวมกันไม่เกิน 90 วันนั่นเอง