สนับสนุนการพัฒนา

   กลไกการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ  
1. เครือข่ายทีมพี่เลี้ยง ประกอบ ด้วย เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาล, กรม/ กองวิชาการ และ อาจารย์มหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาศักยภาพใน 3 เรื่อง คือ กรอบแนวคิดระบบคุณภาพ, ระบบบริการปฐมภูมิ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Coaching)


   กระบวนการสร้างความเข้าใจในเรื่องระบบคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ในระยะแรกของการนำกรอบแนวคิด TQA/PMQA และมาตรฐานคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนั้น ประเด็นสำคัญคือการสร้างให้เกิดความเข้าใจแก่นหลักของการพัฒนาคุณภาพ มิใช่รายละเอียดรูปแบบกระบวนการ หรือเครื่องมือ จากการทดลองดำเนินการในระยะที่ผ่านมา พบว่าการที่จะสร้างความเข้าใจแก่แกนนำเครือข่าย เพื่อให้สามารถนำมาถ่ายทอดเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายต่อได้นั้น หากใช้การอบรมเพียงส่วนเดียว ร่วมกับการทำแบบฝีกหัด อาจไม่เพียงพอ


   ข้อเสนอต่อลักษณะองค์กรที่เป็นหน่วยประกันคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 
เนื่องจากหน่วยบริการปฐมภูมิมีจำนวนมาก กระจายทั่วประเทศ และมีความหลากหลายในด้านการจัดระบบบริการ ฉะนั้นกลไกที่จะพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิเหล่านี้ จึงต้องใช้องค์กรบริหาร และกลไกดำเนินงานที่มีอยู่แล้วเป็นโครงเริ่มต้นและพัฒนาจากโครงสร้างที่มีอยู่เดิมหน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์