ปฏิทินกิจกรรม

   เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 
“ระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง : People-Centered Health Care” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น   อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ เพื่อค้นหา ตัวตน เป้าหมายขององค์กร และการเขียน profile PCA อย่างมีคุณภาพ" 
กระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้มีการทบทวน ฐานความคิด ความเข้าใจทั้งที่เป็นการรู้จักตนเอง การค้นหาและสะท้อน Core Value, Mission, Core Competency และการสร้างความ เข้าใจต่อ stake holder บริบท และสถานการณ์ความต้องการทุน ให้กับทีมแกนนำเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเยี่ยม pre survey และการพัฒนาคุณภาพ PCA ที่เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่


   ประชุมเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อระบบสุขภาพชุมชน "จากศูนย์ดูแลต้นแบบสู่การขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการ" 
ประชุมเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อระบบสุขภาพชุมชน

"จากศูนย์ดูแลต้นแบบสู่การขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการ" วันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร   27-03-2556 
PCA อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวทีเรียนรู้ชุมชน ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


   28-03-2556 
PCA อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวทีเรียนรู้ชุมชน ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


   26-03-2556 
PCA อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


    24-03-2556  
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 มีนาคม 2556 เวทีเรียนรู้ชุมชน (pre-workshop) ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา


   27-03-2556  
วันที่ 27-28 มีนาคม 2556 เวทีเรียนรู้ชุมชน ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ,ทดลองระบบเยี่ยมสำรวจ PCA อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


   23-03-2556 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 มีนาคม 2556 เวทีเรียนรู้ชุมชน (pre-workshop) ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา   20-11-2555 
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 -16.30 น. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มภารกิจวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมบทเรียนชุมชนปฏิบัติ (COPs) ครั้งที่ 2 เรื่อง บทเรียนการขับเคลื่อนงานวิจัยชุมชนในอำเภอพุทธมณฑล ณ.ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)เลือกหน้า

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap