ข้อเสนอต่อลักษณะองค์กรที่เป็นหน่วยประกันคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

 

ข้อเสนอต่อลักษณะองค์กรที่เป็นหน่วยประกันคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

 

             เนื่องจากหน่วยบริการปฐมภูมิมีจำนวนมาก กระจายทั่วประเทศ และมีความหลากหลายในด้านการจัดระบบบริการ  ฉะนั้นกลไกที่จะพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิเหล่านี้ จึงต้องใช้องค์กรบริหาร และกลไกดำเนินงานที่มีอยู่แล้วเป็นโครงเริ่มต้นและพัฒนาจากโครงสร้างที่มีอยู่เดิม  พร้อมกับการพัฒนาให้มีองค์กรเฉพาะที่ทำหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์คุณภาพ และออกแบบระบบประกันคุณภาพในภาพรวม  และพัฒนาทีมงานคุณภาพเฉพาะของหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มเติมที่กระจายในแต่ละภูมิภาค และดำเนินการพัฒนาร่วมกับทีม HAและทีม TQA องค์กรเฉพาะนี้ควรเป็นองค์กรกึ่งอิสระที่มีความคล่องตัวในการพัฒนาวิชาการ และสามารถประสานเชิงบริหารกับองค์กรบริหารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยได้รับงบสนับสนุนจากแหล่งทุน คือ สปสช. หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือมีงบเฉพาะจากรัฐบาล

 

 

 


อ่าน 1021 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์