อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS-PCA)

 

บรรยากาศการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS-PCA)

การเรียนรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS-PCA) ภายใต้โครงการ “การพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่ออำเภอสุขภาวะ” โดยการสนับสนุนของมูลนิธิแพทย์ชนบท และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับทีมพัฒนา PCA โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) นำทีมโดย แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชกร นายแพทย์สมชาติ  สุจริตรังสี แพทย์หญิงสุกัญญา หังสพฤกษ์ แพทย์หญิงสาวิตรี วิษณุโยธิน คุณปรีดา โนวฤทธิ์ คุณชวนพิศ  ศิริไพบูลย์ และคุณศุภากร ปิติภูมิวิเศษ โดยมูลนิธิแพทย์ชนบท มี นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ เป็นตัวแทนเข้าร่วม และ สปสช. มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานุภาพ เป็นตัวแทนเข้าร่วม  ซึ่งใช้พื้นที่เครือข่ายอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพื้นที่เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557 ณ Pre-cadet place โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากเขตบริการที่ 7-12 เขตละ 3-4 คน

ช่วงบ่ายของวันแรกเริ่มด้วยกิจกรรมกระบวนการ soft side เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นิ่งและรับรู้ตัวเอง รับรู้และระวังในการดูแลคนอื่น เตรียมความพร้อมสู่กระบวนการลงเยี่ยมพื้นที่  จากนั้น แพทย์หญิงสุพัตรา  ศรีวณิชชากร บรรยายสรุปภาพรวม DHS-PCA โดยการทบทวนตัวเองของทีมเยี่ยมสำรวจเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของการเยี่ยมสำรวจ DHS-PCA  “เพื่อร่วมกันเรียนรู้ สะท้อนประเด็นที่จะทำให้การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และตอบเสนอเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ ผู้ให้บริการมีความสุข” 

การเยี่ยมเสริมพลัง DHS-PCA  สุดท้ายการที่เราลงไปเยี่ยม เราอยากได้ การ Appreciation ให้พื้นที่เรียนรู้ ต่อยอดปรับพัฒนา ช่วยเป็นกระจกสะท้อน ให้รู้สึกดี อยากให้พื้นที่ทำงานอย่างมีความสุข  เห็นคุณค่าตน เป้าหมายมีความสุข ยั่งยืน  เห็นตัวตน กระตุ้นท้าทายเชิงบอกต่อยอด สร้างการเป็นเจ้าของของชุมชน ต้องเยี่ยมชุมชน มีระบบในชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม

 

ความเชื่อมโยง DHS-PCAเป้าหมายร่วม คือ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน ที่สอดคล้องกับความต้องการ และบริบท เสริมศักยภาพ การดูแลตนเอง และเสริมศักยภาพชุมชน ในการจัดการสุขภาพเป็นการจัดการด้วยทีมร่วมระหว่าง โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เครือข่ายรพ.สต และภาคี (รายละเอียดไฟล์นำเสนอแนบ) 

วันที่สอง   ทีมเยี่ยมสำรวจลงพื้นที่เครือข่ายบ้านนาเพื่อฝึกการเยี่ยมในพื้นที่จริง คปสอ.บ้านนานำเสนอข้อมูลทั่วไป ทิศทาง และ การดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดย นายแพทย์สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา จากนั้นทีมเยี่ยมได้แยกย้ายการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยกลุ่มหนึ่งเก็บข้อมูลเพิ่มในโรงพยาบาลและสสอ.บ้านนา กลุ่มสองและกลุ่มสามลงเก็บข้อมูลใน รพ.สต. ช่วงเย็นทุกกลุ่มก็นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมกับเตรียมสะท้อนข้อมูลในวันรุ่งขึ้น

 

วันสุดท้ายของการอบรม ทีมผู้เยี่ยมสำรวจได้ฝึกการสะท้อนข้อมูลเครือข่ายอำเภอบ้านนาให้กับผู้แทนจากพื้นที่ซึ่งการ Appreciation ของกลุ่มก็มีความแตกต่างกันและน่าเรียนรู้วิธีการ        ปิดท้ายด้วย อ.สุรเกีรยติ มาให้ข้อคิดใน 2 วันนี้มาทำไม ทำไมต้องมา เรียนรู้ A เป็นเรื่องใหม่ ?  “เป็นการปฏิวัติจิตสำนึก  Why How ความสับสน  ข้อกังวล”

Why

- สุขของประชาชน สุขของคนทำงาน พลิกแผ่นดิน ค่าของคนฟื้นสร้างสุขภาวะให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง คนทำงานมีความสุข ฝันว่าไร้รอยต่อ ดึงนโยบายมาตอบโจทย์พื้นที่

- เน้นสร้างสัมพันธ์และการเรียนรู้ รู้บริบททั้งหมด CBL เรียนในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เรียน  System Based Education

- เน้นการจัดการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรี สื่อสารสองทาง ทำเพื่อความดีงาม  เข้าใจเข้าถึงจึงจะพัฒนา

- การวิจัยเชิงระบบ AR / R2R

- 3-5 ปี Phase แรก หาแนวร่วมตามธรรมชาติทุกเขต อยากใช้การตรวจเยี่ยม มากกว่าการเยี่ยมสำรวจ 10 ปีก่อนประเมิน AI Appreciate Discovery Dream Design Destiny  ชื่นชม ค้นหา พาวาดภาพฝัน หันหาของจริง วิ่งสู่เป้าหมาย

How

ต้องการเวลาและประสบการณ์การเรียนรู้ ต้องลองแต่ต้องถ่อมตัว สันทัดSelf-Assessment CQI  ผิดซ้ำซาก เรียกไม่ฉลาด

กระบวนการ 

- ปรับความคิด ปรับ Mind set ที่ถูกโปรแกรมจากความรู้ ประสบการณ์ มาหลาย 10 ปี ต้องถอดความเป็นตัวตน ego

- ในฐานะเพื่อน กัลยาณมิตร ที่สำคัญเป็น Supporter ไม่ใช่ Controller ภูมิคุ้มกัน เม็ดเลือดขาวปกป้องความถูกต้อง ให้กลายเป็นCritical Mass

- ศึกษาจากสิ่งที่แท้จริง learning by Doing

How

1. บรรยากาศและความสัมพันธ์ต้องเกิด

2. กล่าวทักทายและแนะนำ มากกว่าเรื่องงาน(จุดเด่น จำชื่อ-นามสกุล) เปิดให้เล่าเรื่องอย่างมีอิสระ ไม่ต้องมีกรอบหรือ format

3. ตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อถามความกระจ่าง  ไม่ได้สอน ไม่แนะ  จับเข่าคุยกัน Informal การซักประวัติส่วนตัวเป็นการชื่นชมอีกแบบ

4. ถามภาพฝันถ้าเป็นไปได้ อยากทำอะไร จะเริ่มอย่างไร    ตอบ: เริ่มจากตนเอง หาข้อมูล คุยกับเครือข่าย

5.  Reflection ถามความรู้สึก เกรงแต่อย่ากลัว ทีมเยี่ยมต้องมีทีมพื้นที่ด้วยจะได้ช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาความสับสน ความกังวลใจ

a. Appreciate แล้วต้องทิ้งมาตรฐานหรืออย่าเอาเป้าหมายสูงสุดไปตัดสินเขา

b. ลงหาทุน จุดแข็ง จุดอ่อน GAP เพื่อหาทางสนับสนุนให้พัฒนาได้จริง

c. ลงเยี่ยมด้วยใจ Guideline อยู่ในใจเรา ใจฟู + X +  + เสริมพลัง

บทสรุป 

Appreciate เป็นเครื่องมือสร้างพลังคนทำงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ผู้ไปเยี่ยมต้องถอดหัวโขน เตรียมใจว่าเราไปชื่นชม ไม่ใช่เป็นน้ำจิ้มหรือเสื้อคลุม Accredit ข้างใน สร้างพลังเรียนรู้ เสริมพลังใจ พลังกาย ปัญญา สร้างศรัทธามากขึ้น “เยี่ยมชื่นชม เสริมพลัง”

 

 

 

                                เก็บมาเล่าโดย ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ และแพทย์หญิงสาวิตรี วิษณุโยธิน

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 999 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เกี่ยวกับแผนงาน-ภาพประกอบ
 สถานการณ์
 เกี่ยวกับแผนงาน
 สื่อเผยแพร่
 แนวคิดคุณภาพ

หน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์