ชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

 

ชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ด้านงบประมาณ)

การศึกษาวิจัยต้นทุนในหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีผลลัพธ์ดีร่วมกับนักวิชาการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีพื้นที่วิจัยในหน่วยบริการปฐมภูมิ (สถานีอนามัย และศูนย์สุขภาพชุมชน) 15 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้มีการวางระบบการเก็บข้อมูลและได้เก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุนเท่ากับ 59, 33 และ 8  ตามลำดับ ร้อยละต้นทุนทั้งหมดในกิจกรรมรักษาพยาบาล  ส่งเสริมป้องกันส่วนบุคคล และงานชุมชน เท่ากับ 48, 33 และ 19 ตามลำดับ ต้นทุนต่อหน่วยบริการ เท่ากับ 112 บาทต่อครั้ง ต้นทุนต่อหัวประชากรทุกบริการทุกบริการเท่ากับ 318  บาท

ผลของรายงานการวิจัยนี้ สปสช.ได้นำไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  อีกทั้ง สพช.ยังสนับสนุนให้พื้นที่ศึกษาทั้ง ๑๕ แห่งนี้มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและนำผลการศึกษาไปใช้วางแผนจัดสรรงบประมาณและการวัดสมรรถนะของหน่วยบริการในระดับพื้นที่ต่อไป 

 

 

 

 


อ่าน 1049 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดการติดตาม | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | Link งานประเมินผล