การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

 

การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวัด สำนักสงฆ์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินงานในปี 2551 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการสนับสนุนให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ที่วัด 5 แห่งคือ วัดห้วยเกี๋ยง จังหวัดเชียงใหม่ วัดทุ่งบ่อแป้น จังหวัดลำปาง วัดกะเบียด จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดหนองหญ้านาง จังหวัดอุทัยธานี และวัดวังขยายทายิการาม จังหวัดกาญจนบุรี ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตในระยะกึ่งกลาง  (Intermediat care) ซึ่งพบว่าวัดทั้ง 5 แห่งมีศักยภาพแต่ต้องมีการพัฒนาระบบงานและการจัดการด้านต่าง ๆ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่มากขึ้น ต่อมาในปี 2553 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาในระยะแรก 3 วัด คือ วัดห้วยเกี๋ยง วัดทุ่งบ่อแป้น และวัดกะเปียด ให้เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตในระยะกึ่งกลาง โดยมีการติดตามประเมินผล และเสริมด้านวิชการแบบมีส่วนร่วมของภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด


อ่าน 1022 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดการติดตาม | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | Link งานประเมินผล