งานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

   พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาการเสพติด  
เรียบเรียงโดยการถอดความจากการเสวนาในเวทีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 10 เรื่อง พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาการเสพติด จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
   สุขภาวะชุมชนเป็นรากฐานของสุขภาวะทั้งมวล 
เรียบเรียงโดยการถอดความจากการเสวนาในเวทีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 1 เรื่อง สุขภาวะชุมชนเป็นรากฐานของสุขภาวะทั้งมวล จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
   บทบาทท้องถิ่นกับหน่วยบริการสุขภาพจะร่วมกันพัฒนาสุขภาพได้อย่างไร 
เรียบเรียงโดยการถอดความจากการเสวนาในเวทีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทท้องถิ่นกับหน่วยบริการสุขภาพจะร่วมกันพัฒนาสุขภาพได้อย่างไร จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
   โรงพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน  
เรียบเรียงโดยการถอดความจากการเสวนาในเวทีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 3 เรื่อง โรงพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
   สถาบันวิชาการกับการขับเคลื่อนสุขภาพชุมชน 
เรียบเรียงโดยการถอดความจากการเสวนาในเวทีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 4 เรื่อง สถาบันวิชาการกับการขับเคลื่อนสุขภาพชุมชน จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
   ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน  
เรียบเรียงโดยการถอดความจากการเสวนาในเวทีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 5 เรื่อง ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
   การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน  
เรียบเรียงโดยการถอดความจากการเสวนาในเวทีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 6 เรื่อง การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2555 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
   การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน  
เรียบเรียงโดยการถอดความจากการเสวนาในเวทีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 7 เรื่อง การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
   การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน  
เรียบเรียงโดยการถอดความจากการเสวนาในเวทีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 8 เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
   การสร้างภูมิคุ้มกันสาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
เรียบเรียงโดยการถอดความจากการเสวนาในเวทีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 9 เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันสาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap