เกี่ยวกับแผนงาน

 

แผนงานพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

หน่วยบริการปฐมภูมิ ทำหน้าที่เป็นหน่วยให้บริการด่านแรกและให้บริการผสมผสานทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน ทำงานในมิติที่เกี่ยวกับ “สุขภาพ” มากกว่า “โรค” ซึ่งสุขภาพของประชากรในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ฉะนั้นหากหน่วยบริการปฐมภูมิทุกหน่วยในประเทศมีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน ย่อมจะเป็นหลักประกันให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และช่วยทำให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพด้วย
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ได้ดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิมาอย่างต่อเนื่อง  โดยปี พ.ศ. 2546-2547 ได้จัดทำโครงการพัฒนากลไกกำกับและประเมินคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการปฐมภูมิ โดยการสนับสนุนของ สปสช. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของระบบกำกับพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อเนื่องด้วยโครงการพัฒนาข้อเสนอกลไกการพัฒนาและรับรองคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ในปี พ.ศ.2547-2549 ซึ่งเป็นทั้งการศึกษาและพัฒนาไปพร้อมกันเพื่อให้ได้ข้อเสนอ แนวทาง และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และลักษณะขององค์กรระดับชาติที่จะทำหน้าที่ประกันคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ในปี พ.ศ.2550 - 2552 สพช.ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิในจังหวัดนำร่องเพื่อทดลองพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มเติม พร้อมกับทดสอบและพัฒนาเครื่องมือไปพร้อม ๆ กัน โดยในปี 2550 ได้ทดลองดำเนินการเพิ่มรวมเป็น 17 จังหวัด 23 เครือข่าย (CUP) และขยายพื้นที่รวมเป็น 28 เครือข่ายใน 21 จังหวัด ในกระบวนการพัฒนาดังกล่าวได้มีการพัฒนาศักยภาพของทีมที่เป็นแกนนำเครือข่ายและทีมพี่เลี้ยง โดยเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องแนวคิดของ PMQA ร่วมกับแนวคิดของบริการปฐมภูมิ .
ในปี พ.ศ.2553 ได้มีการขยายพื้นที่นำร่องออกเป็น 39 จังหวัด 84 เครือข่าย (CUP) โดยแบ่งเป็นหน่วยบริการประจำที่เป็นผู้นำจัดการเรียนรู้ (Node) 15 เครือข่าย และหน่วยบริการประจำที่เป็นลูกข่าย 69 เครือข่าย รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการสร้างการเรียนรู้ของคนทำงาน โดยพัฒนาทั้งในส่วนของ CUP ที่เป็นผู้นำจัดการเรียนรู้ (Node) กลุ่มแกนนำเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มทีมพี่เลี้ยง (Cultivator) โดยในแต่ละกลุ่มจะมีแนวทางในการพัฒนาที่มีจุดเน้นแตกต่างกัน และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้มีการนำเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) ใช้ทั่วประเทศแทนมาตรฐานบริการเดิม
บทบาทหลัก
สพช. ทำหน้าที่ประสาน กับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกระบวนการประกันคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ  ทดลอง ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ  และนำเสนอผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อนำไปใช้.ในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิในขอบเขตที่กว้างขวางต่อไป
เป้าหมายระยะยาว
มีระบบการจัดการคุณภาพที่ประกันให้เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนที่ยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

 


อ่าน 1597 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บุคลากร
 ติดต่อเรา
 เกี่ยวกับแผนงาน

หน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์