ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

วิธีและขั้นตอนลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33

สำหรับปี 2567/2024 นี้หากใครที่ทำงานกินเงินเดือนเป็นพนักงานประจำของบริษัทและเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 แต่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้ต้องตกงานกลายเป็นคนว่างงานหรืออาจต้องลาออกจากงานด้วยความจำเป็นหรืออาจได้ออกจากงานเพราะสิ้นสุดสัญญาการจ้างงานตามระยะเวลาก็อยากบอกว่าไม่ต้องเสียใจกันไปเพราะชีวิตของคนเรานั้นเริ่มใหม่ได้เสมอ และระหว่างที่เราต้องรอหางานใหม่ทำ ทางประกันสังคมเขาก็จ่ายเงินชดเชยระหว่างที่รองานใหม่โดยสามารถที่จะลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ผ่านเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่ว่างงานได้ขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ที่สำนักงานจัดหางานเพียงแค่ขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมมาตรา 33 ออนไลน์โดยใช้โทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะทำได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งวิธีลงทะเบียนนั้นก็มีวิธีและขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเพียงเข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยกรอกข้อมูลไปตามขั้นตอนในระบบ จากนั้นเมื่อได้ USER ID และ Password กันแล้วก็นำมาเข้าสู่ระบบแล้วทำการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ได้อย่างง่าย ๆ และยังทันต่อเทคโนโลยีอีกด้วย

เช็กเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33

นอกจากคนที่ว่างงานและมีประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงานสามารถจะลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ได้อย่างสะดวกสบายและง่ายต่อการลงทะเบียนกันแล้วนั้น เราไปเช็กเงื่อนไขว่าเรานั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชยจากการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 นี้หรือไม่อย่างไรไปดูกัน สำหรับคนที่ว่างงานและจะได้รับเงินชดเชยนั้นมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีที่ว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน 
 2. ต้องยื่นประกันสังคมว่างงานกับสำนักงานจัดหางานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน 
 3. ต้องรายงานตัวว่างงานประกันสังคมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
 4. คนที่ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิรับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
 5. คนที่ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 
 6. คนที่ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานไม่ปฏิเสธการฝึกงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่สำนักงานจัดหาให้ 

อย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ว่างงานและลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างงานโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายและไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีดังนี้ 

 1. มีการทุจริตต่อหน้าที่ 
 2. กระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง 
 3. จงใจที่จะทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 4. ฝ่าฝืนข้อบังคบและกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
 5. ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควรต่อเนื่องติดต่อกันนาน 7 วัน 
 6. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างต้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 7. ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา 

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33

สำหรับปี 2567/2024 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 นั้นมีอะไรกันบ้างเพื่อที่จะได้รับเงินประกันสังคมว่างงานไปดูกันเลย สำหรับคนที่มีประกันสังคมมาตรา 33 แล้วว่างงานต้องมีเอกสารเพื่อลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ดังนี้

 1. แบบคำขอ สปส.2-01/7 รับเงินชดเชยกรณีว่างงานประกันสังคมมาตรา 33
 2. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 4. หนังสือหรือคำสั่งแจ้งให้ออกจากงานของนายจ้างถ้ามีหากไม่มีก็ไม่ต้องใช้
 5. หนังสือรับรองการออกจากงาน สปส. 6-09 ถ้าไม่มีก็สามารถที่จะยื่นประกันสังคมว่างงานได้
 6. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารโดยชื่อสกุลจะต้องตรงกันกับชื่อสกุลที่ได้ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33

เงินชดเชยลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ได้เท่าไหร่อย่างไร

และในปี 2024/2567 ตกงานว่างงานและเป็นผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 จะได้เท่าไหร่ และมีประกันสังคมมาตรา 33แล้วว่างงานประกันสังคมจ่ายกี่เดือนเราไปดูกันเลย สำหรับคนที่ทำการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์จะได้รับเงินชดเชยดังนี้ กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ก็จะได้รับเงินเงินชดเชยเดือนละ 7,500 บาทไปจนครบ 6 เดือนนั่นเอง สำหรับคนที่ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างงานตามกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินชดเชยระหว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือนในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ก็จะได้รับเงินชดเชยเดือนละ 4,500 บาทไปจนครบ 3 เดือนนั่นเอง โดยการคำนวณจากฐานเงินสบทบขั้นต่ำสุดที่ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้หากใครที่มีประกันสังคมมาตรา 33 สิ้นสุดโดยการลาออกหรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดการจ้างงานตามสัญญาแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไปได้อีก 6 เดือนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตรหรือกรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิตอีกด้วย และถ้าหากผู้ที่ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ตกงานในปีนั้นเกินกว่า 1 ครั้ง ก็สามารถที่จะรับเงินชดเชยจากประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงานนี้เช่นเดิมโดยก็ต้องจ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง